Back                         prague-guide.wz.cz

 

The Radio Speech by Edvard  Beneš from London to Czechoslovakia on 21st September 1940

– anniversary of Tomáš Garrigue Masaryk´s death

  česky       English       deutsch       po polsku       latine       italiano

Rozhlasový projev Edvarda Beneše z Londýna do Československa 21.9.1940 – výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka – Czech text

Jsou tomu dnes tři léta, co na Pražském hradě v řeči nad rakví prezidenta Masaryka jsem prošel jeho životem, jeho prací a jeho ideami a slavnostně jsem jménem národa a státu prohlásil, že jeho odkazu věrni zůstaneme. Zdůraznil jsem, jak celý jeho život byl bojem o důstojnost lidského života, o svobodu a respekt k lidské osobnosti, o svobodu a spravedlnost politickou, sociální a národní, bojem proti všemu absolutismu, náboženské a kulturní nesnášenlivosti, státnímu a národnímu znásilňování ve jménu vyššího a většího národa nebo státu, bojem také proti válce a násilí silnějších proti slabým, krátce bojem o důsledný humanitní demokratismus.

A ke konci své řeči jsem řekl: "Masarykův život vyvrcholil světovou válkou, která sama se nám dnes jeví jako veliká revoluční etapa vývoje Evropy od válek napoleonských do roku 1914. Ve chvíli, kdy byl se svým duševním vývojem v jeho plnosti vyrovnán a kdy byl téměř připraven učinit již svůj životní závěr, octl se náhle tento velký moralista a filosof před problémy pro mravní osobnost a pro státníka, jakým on byl, nejosudnějšími: před velikou osudovou válkou. A jako politik, jenž celý život promýšlel osudy svého národa a formuloval způsobem tak výrazným filosofii českých dějin, stál rázem před nečekanými eventualitami: před možností vítězství idey práva a svobody a tím velkého vítězství vlastního národa nebo před triumfem násilí a zla a možností dalších velikých strádání nesvobodných lidí a národů v poválečné Evropě."

Masaryk se v tomto rozhodujícím okamžiku historie svého národa postavil pevně na své politické místo a přesně nám určil naši povinnost politickou i mravní: postavil se, stůj co stůj, na odpor proti možnému vítězství morálního zla a proti vítězství politiky, která by měla za důsledek další veliké a strašné neštěstí světa, Evropy i vlastního národa.

Dvacet let naší republiky bylo jen pokračováním toho boje. A srovnejte události poslední války s událostmi od r. 1933 až do r. 1940. Uvidíte, že je to stále jeden a týž boj a pokračování téže války a téže "světové revoluce", jak to vše Masaryk nazval. Dnes revoltujeme proti týmž mocnostem zla a silám pekla a proti témuž národnímu a sociálnímu násilí a násilnictví, proti němuž bojoval Masaryk celý svůj život, proti němuž za války světové odtud z Londýna organizoval legie a nad nímž konečně zvítězil.

Až do posledních svých dnů měl prezident Masaryk na svém stole v Lánech Heidenovu knihu o Hitlerovi. Nikoliv, že by ho byla zajímala jen osoba Hitlerova, o níž měl osobně úsudek ten nejhorší; říkalo něm, že je to barbar, člověk sprostý, nekulturní, zbabělý a nemorální. Ale žasl vždy jen nad tou hroznou morální a kulturní bídou a dekadencí velikého národa, jenž tuto stvůru mohl přijmout a trpět jako svého vládce a tzv. vůdce.

Přitom stále přemýšlel a stále s námi, kdož jsme byli s ním, diskutoval to, čeho byl tento mravní netvor a politický dobrodruh posledního řádu v dnešním světě výrazem, co jsou to vlastně ty surové, násilnické a nekulturní, autoritativní, fašistické režimy, co je to ten nový, nacionálně socialistický brutální pangermanismus a co mravně a kulturně může znamenat tento nový kulturní barbarismus, podlý politický cynismus a morálně, sociálně a hospodářsky vše korumpující materialismus, co vlastně znamená toto mezinárodní zločinectví, vybudované jako systém a zosobněné nacistickým Německem, co to vše znamená v celém dnešním zápase o moderního svobodného člověka. Jeho úsudek, jejž mi až do své smrti tak často opakoval, byl o tom všem vždy zdrcující. A závěr jeho byl vždy jeden jediný: ať se děje co děje, vytrvat a nepovolit v boji proti tomuto zlu a zničit je až do kořenů!

Masaryk by tudíž dnes, kdyby byl živ, stál s námi v dnešním našem boji, v táboře, v němž my stojíme, a v boji, jejž my vedeme. Sám jsem stál s Masarykem do konce jeho života plně a důsledně. Stojím tudíž i v této nové evropské tragedii, kterou jsem po Mnichově r. 1938 s určitostí očekával a na niž jsem se sám i své přátele už od počátku r.1938 připravoval, tam, kde by stál dnes T. G. Masaryk.

Svou řeč nad Masarykovou rakví v Praze na Hradě jsem končil těmito slovy:

"Volám vás všechny bez výjimky, odleva doprava, od poslední vísky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všechny bez rozdílu vás volám v duchu a v památce našeho prvního prezidenta k plnění jeho odkazu a k dobudování jeho díla, abychom vytvořili z tohoto svého místa v Evropě dokonalý, harmonický, sociálně, národnostně a politicky spravedlivý stát, jenž bude hoden toho, který nám právě odchází."

Opakuji dnes, v době veliké války, vedené na život a na smrt také o Masarykovy ideje, znovu tuto svou výzvu. Postavme se všichni, drazí občané Československé republiky, do svého nového boje! Vyplníme tím jen odkaz svého prvního prezidenta. A jako zvítězily jeho ideje před 25 lety v boji na život a na smrt s mocnostmi zla, tak zvítězíme i my po pádu dnešních německých vládců temnoty, barbarství a zločinu.

Zachovat tudíž dnes věrnost Masarykovi znamená jít do všech důsledků, nekompromisně a bez ohledu na cokoli do boje na všech frontách proti německému barbarství. Znamená to pro vás všechny doma jít ruku v ruce v jedné řadě s námi zde, jít společně s našimi vojáky, s našimi statečnými letci, jít důsledně za vaší vládou londýnskou a neučinit nic, co by tuto cestu křížilo. To nám ukládá pro dnešní boj odkaz Masarykův. Věřím, že všichni, my zde i vy doma, tento odkaz splníme a v duchu Masarykově svou republiku vítězně a slavně obnovíme.

Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!

The Radio Speech by Edvard  Beneš from London to Czechoslovakia on 21st September 1940 – anniversary of Tomáš Garrigue Masaryk´s death – English text

 

  – German text

 

 – Polish text

 

 

Back                               prague-guide.wz.cz